Str. Principala, nr.149
0254.280.642
zamprimaria@gmail.com
COMUNA ZAM
SITE-UL COMUNEI ZAM

     Dezbatere publică a proiectului de aprobare a „Regulamentului Serviciului de Salubrizare pentru JudeÅ£ul Hunedoara”.

 

JUDEÅ¢UL  HUNEDOARA

PRIMÄ‚RIA  COMUNEI  ZAM

NR. 507 / 10.07.2015

A N U N Ţ

 

            Consiliul local al comunei Zam, anunţă în conformitate cu prevederile art.1 din Ordinul ANRSC 82/2015 coroborate cu prevederile art.3, alin.(1), lit.a) din Legea nr.52/2003 privind transparenÅ£a decizională în administraÅ£ia publică, republicată, supunerea la dezbatere publică a proiectului de aprobare a „Regulamentului Serviciului de Salubrizare pentru JudeÅ£ul Hunedoara”.

Toate unităţile administrativ teritoriale din judeÅ£ul Hunedoara s-au asociat în scopul implementării proiectului de investiÅ£ii „Sistemul de Management Integrat  al DeÅŸeurilor din judeÅ£ul Hunedoara” (SMID), finanÅ£at de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR).

            Regulamentul Serviciului de Salubrizare pentru  Judetul HunedoarastabileÅŸte cadrul juridic unitar privind desfăşurarea serviciului de salubrizare, definind modalităţile si condiÅ£iile ce trebuie îndeplinite pentru asigurarea serviciului de salubrizare, indicatorii de performanta, condiÅ£iile tehnice, raporturile dintre operator si utilizator.

Regulamentul are la baza urmatoarele acte normative:

- Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legea nr. 101/2006 privind serviciile de salubrizare a localitatilor, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legea 211/2011, privind regimul deseurilor;

si a fost elaborat in conformitate cu  Ordinul nr. 82/ 09.03.2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor.

Regulamentul de organizare ÅŸi funcÅ£ionare a serviciului public de salubrizare din judeÅ£ul Hunedoara, poate fi consultat la sediul Primăriei comunei Zam ÅŸi pe site-ul Consilului local al comunei Zam, la adresa www.comunazam.ro.

Persoanele fizice ÅŸi juridice interesate pot transmite în scris propuneri, sugestii ÅŸi opinii. Acestea se vor depune la sediul Consiliului local Zam, sau se vor transmite pe e-mail-ul primaria_zam@yahoo.com, până la data de 24.07.2015.

 

 

PRIMAR,

Nistor Sorin – Ionel

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

JUDEÅ¢UL  HUNEDOARA

PRIMÄ‚RIA  COMUNEI  ZAM

NR. 545 / 20.07.2015

 

                        CÄ‚TRE

                                              U.A.T JUDEÅ¢UL  HUNEDOARA

                                        CONSILIUL  JUDEÅ¢EAN  HUNEDOARA

    

           

            Urmare a adresei Dvs. nr. 480 din 17.07.2015 cu privire la demararea  procedurii de dezbatere publică pentru Regulamentul de salubritate aferent Proiect de finanÅ£are cod SMIS – CSNR 49063  „Sistem de Management Integrat al DeÅŸeurilor în judeÅ£ul Hunedoara”, vă comunicăm, alăturat, AnunÅ£ul Consiliului local al comunei Zam prin care a fost supus dezbaterii publice „Regulamentul Serviciului de Salubrizare pentru JudeÅ£ul Hunedoara.

 

 

 

                                PRIMAR,                                                          SECRETAR,

                         Nistor Sorin – Ionel                              Dura Dorin - Septimius