Str. Principala, nr.149
0254.280.642
zamprimaria@gmail.com
COMUNA ZAM
SITE-UL COMUNEI ZAM

     Dezbatere publică a proiectului de aprobare a „Regulamentului Serviciului de Salubrizare pentru Judeţul Hunedoara”.

 

JUDEŢUL  HUNEDOARA

PRIMĂRIA  COMUNEI  ZAM

NR. 507 / 10.07.2015

A N U N Ţ

 

            Consiliul local al comunei Zam, anunţă în conformitate cu prevederile art.1 din Ordinul ANRSC 82/2015 coroborate cu prevederile art.3, alin.(1), lit.a) din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, supunerea la dezbatere publică a proiectului de aprobare a „Regulamentului Serviciului de Salubrizare pentru Judeţul Hunedoara”.

Toate unităţile administrativ teritoriale din judeţul Hunedoara s-au asociat în scopul implementării proiectului de investiţii „Sistemul de Management Integrat  al Deşeurilor din judeţul Hunedoara” (SMID), finanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR).

            Regulamentul Serviciului de Salubrizare pentru  Judetul Hunedoarastabileşte cadrul juridic unitar privind desfăşurarea serviciului de salubrizare, definind modalităţile si condiţiile ce trebuie îndeplinite pentru asigurarea serviciului de salubrizare, indicatorii de performanta, condiţiile tehnice, raporturile dintre operator si utilizator.

Regulamentul are la baza urmatoarele acte normative:

- Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legea nr. 101/2006 privind serviciile de salubrizare a localitatilor, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legea 211/2011, privind regimul deseurilor;

si a fost elaborat in conformitate cu  Ordinul nr. 82/ 09.03.2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor.

Regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciului public de salubrizare din judeţul Hunedoara, poate fi consultat la sediul Primăriei comunei Zam şi pe site-ul Consilului local al comunei Zam, la adresa www.comunazam.ro.

Persoanele fizice şi juridice interesate pot transmite în scris propuneri, sugestii şi opinii. Acestea se vor depune la sediul Consiliului local Zam, sau se vor transmite pe e-mail-ul primaria_zam@yahoo.com, până la data de 24.07.2015.

 

 

PRIMAR,

Nistor Sorin – Ionel

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

JUDEŢUL  HUNEDOARA

PRIMĂRIA  COMUNEI  ZAM

NR. 545 / 20.07.2015

 

                        CĂTRE

                                              U.A.T JUDEŢUL  HUNEDOARA

                                        CONSILIUL  JUDEŢEAN  HUNEDOARA

    

           

            Urmare a adresei Dvs. nr. 480 din 17.07.2015 cu privire la demararea  procedurii de dezbatere publică pentru Regulamentul de salubritate aferent Proiect de finanţare cod SMIS – CSNR 49063  „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Hunedoara”, vă comunicăm, alăturat, Anunţul Consiliului local al comunei Zam prin care a fost supus dezbaterii publice „Regulamentul Serviciului de Salubrizare pentru Judeţul Hunedoara.

 

 

 

                                PRIMAR,                                                          SECRETAR,

                         Nistor Sorin – Ionel                              Dura Dorin - Septimius