Str. Principala, nr.149
0254.280.642
zamprimaria@gmail.com
COMUNA ZAM
SITE-UL COMUNEI ZAM

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ROMÂNIA

JUDEŢUL  HUNEDOARA

CONSILIUL  LOCAL  AL  COMUNEI  ZAM

Zam, nr.149, Cod poştal 337550, Tel./Fax:0254280638;0254280642, e-mail:zamprimaria@gmail.com

 

ANUNȚ LICITAȚIE CONCESIONARE TEREN

 

            Consiliul Local al comunei Zam, cu sediul în comuna Zam, nr.149, județul Hunedoara, cod fiscal 4468374, tel./fax 0254280638;0254280642, e-mail : zamprimaria@gmail.com, prin prezenta anunță intenția de concesionare a unui teren în suprafață de 170000 mp, categoria de folosință neproductiv, situat în extravilanul localității Cerbia, comuna Zam, identificat cu nr. cadastral 61138, proprietate privată a Comunei Zam, în vederea realizării unei Cariere de piatră.

            Nivelul minim al redevenței de la care pornește licitația publică deschisă este de 0,03 euro/mp/an, conform HCL Zam nr.16/2018.

            Documentația de atribuire poate fi obținută de la Primăria comunei Zam, compartiment urbanism și amenajarea teritoriului, cu sediul în com. Zam, nr.149, județul Hunedoara, pe suport de hârtie sau suport magnetic, cât și prin poșta electronică, persoană de contact Ștefu Claudia – Doina, tel. 0254280638/0254280642, e-mail: zamprimaria@gmail.com.

            Costul documentației este de 100 lei și se va achita la casieria Primăriei comunei Zam sau prin virament în cont bancar RO94TREZ36621360250XXXXX, deschis la Trezoreria Deva.

            Data limită pentru solicitarea clarificărilor este 25.05.2018, ora 16,00.

            Data limită pentru depunerea ofertelor este 31.05.2018, ora 9,00, la sediul Primăriei comunei Zam, compartiment urbanism și amenajarea teritoriului, cu sediul în comuna Zam, nr.149, județul Hunedoara.

         Ofertele se transmit în două plicuri sigilate, unul exterior și unul interior . Pe plicul exterior se va indica obiectul concesiunii pentru care este depusă oferta. Plicul exterior va trebui să conțină:

- documente de eligibilitate prevăzute în caietul de sarcini și o declarație de participare, semnată de ofertant, fără îngroșări, ștersături sau modificări;

- dovada achitării documentației de licitatie.

             Pe plicul interior, care conține oferta propriu-zisă, se înscriu numele sau denumirea ofertantului, precum și domiciliul sau sediul social al acestuia, după caz.

            Ședința publică de deschidere a plicurilor va avea loc în data de 31.05.2018, ora 10,00, la sediul Primăriei comunei Zam, comuna Zam, nr.149, județul Hunedoara.

            Instanța competentă în soluționarea litigiilor apărute este Tribunalul Hunedoara, mun. Deva, str. 1 Decembrie 1918, nr.35, CP 330005, tel. 0254211574, fax.0254216333, e-mail:tribunalul.hunedoara@just.ro.

            Informații suplimentare puteți obține de la persoana de contact, dna Ștefu Claudia – Doina, tel. 0254280638,0254280642, e-mail : zamprimarai@gmail.com.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL  HUNEDOARA

CONSILIUL  LOCAL  AL  COMUNEI  ZAM

Zam, nr.149, Cod poştal 337550, Tel./Fax:0254280638;0254280642, e-mail:zamprimaria@gmail.com

 

ANUNȚ LICITAȚIE CONCESIONARE TEREN

 

            Consiliul Local al comunei Zam, cu sediul în comuna Zam, nr.149, județul Hunedoara, cod fiscal 4468374, tel./fax 0254280638;0254280642, e-mail : zamprimaria@gmail.com, prin prezenta anunță intenția de concesionare a unui teren în suprafață de 17000 mp, categoria de folosință neproductiv, situat în extravilanul localității Cerbia, comuna Zam, identificat cu nr. cadastral 61138, proprietate privată a Comunei Zam, în vederea realizării unei Cariere de piatră.

            Nivelul minim al redevenței de la care pornește licitația publică deschisă este de 0,03 euro/mp/an, conform HCL Zam nr.16/2018.

            Documentația de atribuire poate fi obținută de la Primăria comunei Zam, compartiment urbanism și amenajarea teritoriului, cu sediul în com. Zam, nr.149, județul Hunedoara, pe suport de hârtie sau suport magnetic, cât și prin poșta electronică, persoană de contact Ștefu Claudia – Doina, tel. 0254280638/0254280642, e-mail: zamprimaria@gmail.com.

            Costul documentației este de 100 lei și se va achita la casieria Primăriei comunei Zam sau prin virament în cont bancar RO94TREZ36621360250, deschis la Trezoreria Deva.

            Data limită pentru solicitarea clarificărilor este 30.04.2018, ora 16,00.

            Data limită pentru depunerea ofertelor este 04.05.2018, ora 9,00, la sediul Primăriei comunei Zam, compartiment urbanism și amenajarea teritoriului, cu sediul în comuna Zam, nr.149, județul Hunedoara.

         Ofertele se transmit în două plicuri sigilate, unul exterior și unul interior . Pe plicul exterior se va indica obiectul concesiunii pentru care este depusă oferta. Plicul exterior va trebui să conțină:

- documente de eligibilitate prevăzute în caietul de sarcini și o declarație de participare, semnată de ofertant, fără îngroșări, ștersături sau modificări;

- dovada achitării documentației de licitatie.

             Pe plicul interior, care conține oferta propriu-zisă, se înscriu numele sau denumirea ofertantului, precum și domiciliul sau sediul social al acestuia, după caz.

            Ședința publică de deschidere a plicurilor va avea loc în data de 04.05.2018, ora 10,00, la sediul Primăriei comunei Zam, comuna Zam, nr.149, județul Hunedoara.

            Instanța competentă în soluționarea litigiilor apărute este Tribunalul Hunedoara, mun. Deva, str. 1 Decembrie 1918, nr.35, CP 330005, tel. 0254211574, fax.0254216333, e-mail: tribunalul.hunedoara@just.ro.

            Informații suplimentare puteți obține de la persoana de contact, dna Ștefu Claudia – Doina, tel. 0254280638,0254280642, e-mail : zamprimaria@gmail.com.

 

A N U N Ț

 

Primăria comunei Zam anunță intenția de închiriere prin licitație publică a unui teren în suprafață de 9000 mp, aflat în proprietatea privată a Comunei Zam, încsris în Titlul de proprietate nr.20/6495, parcela 1830.

         Prețul de pornire a licitației, stabilit prin HCL Zam nr.10/2018, este de 0,020 euro/mp/lună.

         Ofertele vor fi depuse în plic închis, până în data de 06.03.2018, ora 900, la Primăria comunei Zam, cu sediul în localitatea  Zam, nr.149, județul Hunedoara, cod poștal 337550.

 

         Alte informații se pot obține de la sediul Primăriei Zam sau la tel. 0254/280642.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Amenajare bazin piscicol in extravilanul satului Salciva

P.U.Z. "Amenajare bazin piscicol in extravilanul satului Salciva, pe malul stang al Raului Mures"

Download Documentatie AICI!  (arhiva .zip + .pdf)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

CERERE pentru prelungirea/reluarea concediului de creştere a copilului şi plata indemnizaţiei lunare

 

CINE, CÂND şi UNDE TREBUIE SĂ DEPUNĂ CERERE (Optiunea 1, 1 an)

CINE, CÂND şi UNDE TREBUIE SĂ DEPUNĂ CERERE (Optiunea 2, 2 ani)

TABEL EXPLICATIV APLICARE NORME CONCEDIU ȘI INDEMNIZAȚIE LUNARĂ PENTRU CREȘTEREA COPIILOR (CICC)

 

Precizari legislative si formulare pentru concediu si indemnizatie lunara pentru cresterea copiilor

 

 

 

 

 

 

Precizari legislative si formulare pentru concediu si indemnizatie lunara pentru cresterea copiilor

 

 

 

Zilele Comunei Zam 2014

 

 

ETAPA 1. Implicarea  publicului in etapa pregatitoare elaborate PUZ :

 

« Spatii de depozitare si  prelucrare a lemnului,spatiu de birouri,platforme betonate,drumuri de incinta »respectiv Regulament local de urbanism aferent,

           

 Amplasament: Comuna Zam, localitatea Pojoga, C.F. 60115, 60120

             Beneficiar (Iniţiator) : FBR FORESTOPS SA

             Proiectant general: S.C. RHEINBRUCKE S.R.L.

 

a.1.Anuntul privind intentia de elaborare PUZ afisat in etapa pregatitoare prin care publicul este informat cu privire la intentia de elaborare a PUZ-lui,precum si asupra posibilitatii publicului de a transmite sugestii,observatii si opinii,anunt ce a fost publicat de Primaria ZAM pe pagina proprie de internet www.comunazam.ro in data de 01.07.2014.(MODEL ANEXA 1)

a.2.De asemenea anuntul privind intentia de elaborare PUZ  a fost  afisata la avizierul Primariei Zam .

a.3.Investitorul privat,conform prevederilor legale a afisat anuntul privind intentia de elaborare a PUZ,prin amplasarea pe panouri rezistente la intemperii a intentiei de elaborare  PUZ, in 3 locuri cu vizibilitate pe teritoriul zonei studiate conform Anexei 1 din Ordinul 2701/2010,respectiv la loc vizibil in satele  Zam si Pojoga .Metodele pe care persoanele afectate sau interesate le-au putut utiliza pentru a formula observatii si propuneri sunt urmatoarele:formularea si redactarea in scris a obiectiunilor cu privire la PUZ,acestea urmand a fi adresate persoanei insarcinate cu informarea si consultarea publicului din cadrul Primariei Zam,d-na Stefu Claudia.

·        In data de 18.07.2014 s-a intocmit Procesul – Verbal, nr.490/18.07.2014 privind  afisarea la Avizierul Primariei  a anuntul public prin care s-a adus la cunostiinta publicului interesat organizarea unei dezbateri publice in data 25.07.2014 de  ora 15 , impreuna cu audierea publica a raportului de mediu.

 

Consilier urbanism,

Stefu Claudia

     

    Download document AICI!             

 

 

Stare civila

 

 

           Primăria comunei Zam organizează licitaţie publică pentru vânzarea cantităţii de 175 mc material lemnos, aferent APV nr. 4690, situat în UP I, ua 214 D, localitatea Cerbia şi a cantităţii de 331 mc material lemons, aferent APV nr. 2915, situat în UP VI, ua 137 B, localitatea Pojoga.

            Licitaţia va avea loc în data de 21.07.2014 orele 11:00 AM, individual pe fiecare partidă, la sediul Primăriei comunei Zam.

             Documentele necesare înscrierii şi participării la licitaţie se ridică de la sediul primăriei sau de pe site-ul  www.comunazam.ro

 

ACTE  NECESARE  PENTRU ÎNSCRIEREA LA LICITAŢIA  DIN 21.07.2014 (download .pdf):

-          STATUTUL  FIRMEI;

-          CERTIFICAT  ÎNREGISTRARE  ORC;

-          CERTIFICAT  CONSTATATOR;

-          CERTIFICAT  FISCAL  A.N.A.F.;

-          CERTIFICAT  FISCAL  PRIMĂRIA  ZAM;

-          COPIE  BI /  CI  ADMINISTRATOR.

CAIETUL  DE  SARCINI  SE   RIDICĂ  GRATUIT  DE  LA  SEDIUL  PRIMĂRIEI  ZAM.