Str. Principala, nr.149
0254.280.642
zamprimaria@gmail.com
COMUNA ZAM
SITE-UL COMUNEI ZAM

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ROMÂNIA

JUDEÅ¢UL  HUNEDOARA

CONSILIUL  LOCAL  AL  COMUNEI  ZAM

Zam, nr.149, Cod postal 337550, Tel./Fax:0254280638;0254280642, e-mail:zamprimaria@gmail.com

 

ANUNÈš LICITAÈšIE CONCESIONARE TEREN

 

            Consiliul Local al comunei Zam, cu sediul în comuna Zam, nr.149, judetul Hunedoara, cod fiscal 4468374, tel./fax 0254280638;0254280642, e-mail : zamprimaria@gmail.com, prin prezenta anunta intentia de concesionare a unui teren în suprafata de 170000 mp, categoria de folosinta neproductiv, situat în extravilanul localitatii Cerbia, comuna Zam, identificat cu nr. cadastral 61138, proprietate privata a Comunei Zam, în vederea realizarii unei Cariere de piatra.

            Nivelul minim al redeventei de la care porneste licitatia publica deschisa este de 0,03 euro/mp/an, conform HCL Zam nr.16/2018.

            Documentatia de atribuire poate fi obtinuta de la Primaria comunei Zam, compartiment urbanism si amenajarea teritoriului, cu sediul în com. Zam, nr.149, judetul Hunedoara, pe suport de hârtie sau suport magnetic, cât si prin posta electronica, persoana de contact Rtefu Claudia – Doina, tel. 0254280638/0254280642, e-mail: zamprimaria@gmail.com.

            Costul documentatiei este de 100 lei si se va achita la casieria Primariei comunei Zam sau prin virament în cont bancar RO94TREZ36621360250XXXXX, deschis la Trezoreria Deva.

            Data limita pentru solicitarea clarificarilor este 25.05.2018, ora 16,00.

            Data limita pentru depunerea ofertelor este 31.05.2018, ora 9,00, la sediul Primariei comunei Zam, compartiment urbanism si amenajarea teritoriului, cu sediul în comuna Zam, nr.149, judetul Hunedoara.

         Ofertele se transmit în doua plicuri sigilate, unul exterior si unul interior . Pe plicul exterior se va indica obiectul concesiunii pentru care este depusa oferta. Plicul exterior va trebui sa contina:

- documente de eligibilitate prevazute în caietul de sarcini si o declaratie de participare, semnata de ofertant, fara îngrosari, stersaturi sau modificari;

- dovada achitarii documentatiei de licitatie.

             Pe plicul interior, care contine oferta propriu-zisa, se înscriu numele sau denumirea ofertantului, precum si domiciliul sau sediul social al acestuia, dupa caz.

            Redinta publica de deschidere a plicurilor va avea loc în data de 31.05.2018, ora 10,00, la sediul Primariei comunei Zam, comuna Zam, nr.149, judetul Hunedoara.

            Instanta competenta în solutionarea litigiilor aparute este Tribunalul Hunedoara, mun. Deva, str. 1 Decembrie 1918, nr.35, CP 330005, tel. 0254211574, fax.0254216333, e-mail:tribunalul.hunedoara@just.ro.

            Informatii suplimentare puteti obtine de la persoana de contact, dna Rtefu Claudia – Doina, tel. 0254280638,0254280642, e-mail : zamprimarai@gmail.com.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ROMÂNIA

JUDEÅ¢UL  HUNEDOARA

CONSILIUL  LOCAL  AL  COMUNEI  ZAM

Zam, nr.149, Cod postal 337550, Tel./Fax:0254280638;0254280642, e-mail:zamprimaria@gmail.com

 

ANUNÈš LICITAÈšIE CONCESIONARE TEREN

 

            Consiliul Local al comunei Zam, cu sediul în comuna Zam, nr.149, judetul Hunedoara, cod fiscal 4468374, tel./fax 0254280638;0254280642, e-mail : zamprimaria@gmail.com, prin prezenta anunta intentia de concesionare a unui teren în suprafata de 17000 mp, categoria de folosinta neproductiv, situat în extravilanul localitatii Cerbia, comuna Zam, identificat cu nr. cadastral 61138, proprietate privata a Comunei Zam, în vederea realizarii unei Cariere de piatra.

            Nivelul minim al redeventei de la care porneste licitatia publica deschisa este de 0,03 euro/mp/an, conform HCL Zam nr.16/2018.

            Documentatia de atribuire poate fi obtinuta de la Primaria comunei Zam, compartiment urbanism si amenajarea teritoriului, cu sediul în com. Zam, nr.149, judetul Hunedoara, pe suport de hârtie sau suport magnetic, cât si prin posta electronica, persoana de contact Rtefu Claudia – Doina, tel. 0254280638/0254280642, e-mail: zamprimaria@gmail.com.

            Costul documentatiei este de 100 lei si se va achita la casieria Primariei comunei Zam sau prin virament în cont bancar RO94TREZ36621360250, deschis la Trezoreria Deva.

            Data limita pentru solicitarea clarificarilor este 30.04.2018, ora 16,00.

            Data limita pentru depunerea ofertelor este 04.05.2018, ora 9,00, la sediul Primariei comunei Zam, compartiment urbanism si amenajarea teritoriului, cu sediul în comuna Zam, nr.149, judetul Hunedoara.

         Ofertele se transmit în doua plicuri sigilate, unul exterior si unul interior . Pe plicul exterior se va indica obiectul concesiunii pentru care este depusa oferta. Plicul exterior va trebui sa contina:

- documente de eligibilitate prevazute în caietul de sarcini si o declaratie de participare, semnata de ofertant, fara îngrosari, stersaturi sau modificari;

- dovada achitarii documentatiei de licitatie.

             Pe plicul interior, care contine oferta propriu-zisa, se înscriu numele sau denumirea ofertantului, precum si domiciliul sau sediul social al acestuia, dupa caz.

            Redinta publica de deschidere a plicurilor va avea loc în data de 04.05.2018, ora 10,00, la sediul Primariei comunei Zam, comuna Zam, nr.149, judetul Hunedoara.

            Instanta competenta în solutionarea litigiilor aparute este Tribunalul Hunedoara, mun. Deva, str. 1 Decembrie 1918, nr.35, CP 330005, tel. 0254211574, fax.0254216333, e-mail: tribunalul.hunedoara@just.ro.

            Informatii suplimentare puteti obtine de la persoana de contact, dna Rtefu Claudia – Doina, tel. 0254280638,0254280642, e-mail : zamprimaria@gmail.com.

 

A N U N Èš

 

Primaria comunei Zam anunta intentia de închiriere prin licitatie publica a unui teren în suprafata de 9000 mp, aflat în proprietatea privata a Comunei Zam, încsris în Titlul de proprietate nr.20/6495, parcela 1830.

         Pretul de pornire a licitatiei, stabilit prin HCL Zam nr.10/2018, este de 0,020 euro/mp/luna.

         Ofertele vor fi depuse în plic închis, pâna în data de 06.03.2018, ora 900, la Primaria comunei Zam, cu sediul în localitatea  Zam, nr.149, judetul Hunedoara, cod postal 337550.

 

         Alte informatii se pot obtine de la sediul Primariei Zam sau la tel. 0254/280642.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Amenajare bazin piscicol in extravilanul satului Salciva

P.U.Z. "Amenajare bazin piscicol in extravilanul satului Salciva, pe malul stang al Raului Mures"

Download Documentatie AICI!  (arhiva .zip + .pdf)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

CERERE pentru prelungirea/reluarea concediului de crestere a copilului si plata indemnizaţiei lunare

 

CINE, CÂND si UNDE TREBUIE SÄ‚ DEPUNÄ‚ CERERE (Optiunea 1, 1 an)

CINE, CÂND si UNDE TREBUIE SÄ‚ DEPUNÄ‚ CERERE (Optiunea 2, 2 ani)

TABEL EXPLICATIV APLICARE NORME CONCEDIU RI INDEMNIZAÈšIE LUNARÄ‚ PENTRU CRERTEREA COPIILOR (CICC)

 

Precizari legislative si formulare pentru concediu si indemnizatie lunara pentru cresterea copiilor

 

 

 

 

 

 

Precizari legislative si formulare pentru concediu si indemnizatie lunara pentru cresterea copiilor

 

 

 

Zilele Comunei Zam 2014

 

 

ETAPA 1. Implicarea  publicului in etapa pregatitoare elaborate PUZ :

 

« Spatii de depozitare si  prelucrare a lemnului,spatiu de birouri,platforme betonate,drumuri de incinta »respectiv Regulament local de urbanism aferent,

           

 Amplasament: Comuna Zam, localitatea Pojoga, C.F. 60115, 60120

             Beneficiar (IniÅ£iator) : FBR FORESTOPS SA

             Proiectant general: S.C. RHEINBRUCKE S.R.L.

 

a.1.Anuntul privind intentia de elaborare PUZ afisat in etapa pregatitoare prin care publicul este informat cu privire la intentia de elaborare a PUZ-lui,precum si asupra posibilitatii publicului de a transmite sugestii,observatii si opinii,anunt ce a fost publicat de Primaria ZAM pe pagina proprie de internet www.comunazam.ro in data de 01.07.2014.(MODEL ANEXA 1)

a.2.De asemenea anuntul privind intentia de elaborare PUZ  a fost  afisata la avizierul Primariei Zam .

a.3.Investitorul privat,conform prevederilor legale a afisat anuntul privind intentia de elaborare a PUZ,prin amplasarea pe panouri rezistente la intemperii a intentiei de elaborare  PUZ, in 3 locuri cu vizibilitate pe teritoriul zonei studiate conform Anexei 1 din Ordinul 2701/2010,respectiv la loc vizibil in satele  Zam si Pojoga .Metodele pe care persoanele afectate sau interesate le-au putut utiliza pentru a formula observatii si propuneri sunt urmatoarele:formularea si redactarea in scris a obiectiunilor cu privire la PUZ,acestea urmand a fi adresate persoanei insarcinate cu informarea si consultarea publicului din cadrul Primariei Zam,d-na Stefu Claudia.

·        In data de 18.07.2014 s-a intocmit Procesul – Verbal, nr.490/18.07.2014 privind  afisarea la Avizierul Primariei  a anuntul public prin care s-a adus la cunostiinta publicului interesat organizarea unei dezbateri publice in data 25.07.2014 de  ora 15 , impreuna cu audierea publica a raportului de mediu.

 

Consilier urbanism,

Stefu Claudia

     

    Download document AICI!             

 

 

Stare civila

 

 

           Primaria comunei Zam organizeaza licitaÅ£ie publica pentru vânzarea cantitaÅ£ii de 175 mc material lemnos, aferent APV nr. 4690, situat în UP I, ua 214 D, localitatea Cerbia si a cantitaÅ£ii de 331 mc material lemons, aferent APV nr. 2915, situat în UP VI, ua 137 B, localitatea Pojoga.

            LicitaÅ£ia va avea loc în data de 21.07.2014 orele 11:00 AM, individual pe fiecare partida, la sediul Primariei comunei Zam.

             Documentele necesare înscrierii si participarii la licitaÅ£ie se ridica de la sediul primariei sau de pe site-ul  www.comunazam.ro

 

ACTE  NECESARE  PENTRU ÎNSCRIEREA LA LICITAÅ¢IA  DIN 21.07.2014 (download .pdf):

-          STATUTUL  FIRMEI;

-          CERTIFICAT  ÎNREGISTRARE  ORC;

-          CERTIFICAT  CONSTATATOR;

-          CERTIFICAT  FISCAL  A.N.A.F.;

-          CERTIFICAT  FISCAL  PRIMÄ‚RIA  ZAM;

-          COPIE  BI /  CI  ADMINISTRATOR.

CAIETUL  DE  SARCINI  SE   RIDICÄ‚  GRATUIT  DE  LA  SEDIUL  PRIMÄ‚RIEI  ZAM.