Str. Principala, nr.149
0254.280.642
zamprimaria@gmail.com
COMUNA ZAM
SITE-UL COMUNEI ZAM

ANUNT, RAPORT DE SPECIALITATE, EXPUNERE DE MOTIVE, HOTARÂRE NR.45/2015

 

JUDETUL HUNEDOARA

CONSILIUL  LOCAL  ZAM

Nr.1035/10.11.2015

ANUNT

 

Aducem la cunostinta publicului

 

PROIECTUL DE HOTARÂRE NR. 45 / 2015

 

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

 

« Spatii de depozitare si  prelucrare a lemnului,spatiu de birouri,platforme betonate

,drumuri de incinta »respectiv Regulament local de urbanism aferent

 

 

Potrivit art.7,alin.(2) din Legea nr.52/2003 ,republicata,privind transparent decizionala in administratia publica locala,”Anuntul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ va fi adus la cunostinta publicului,in conditiile alin.(1),cu cel putin 30 de zile lucratoare inainte de supunerea la vot spre avizare de catre autoritatile publice”,

Proiectul de act normativ,cu documantatia de baza,poate fi consultat pe

·         Site-ul www,COMUNAZAM.ro;

·         La sediul Primariei comunei Zam.

In conformitate cu prevederile art,7,alin.(4) din Legea nr.52/2003,republicata,

pana la data de 05.12.2015 , se pot transmite in scris opinii , sugestii,propuneri cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii

Pentru informatii suplimentare, va rugam sa contactati Primaria comunei Zam,judetul Hunedoara, Cei interesati pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare, pe adresa Primaria comunei Zam,satul Zam,nr.149,judetul Hunedoara.sau pe email  primaria_zam@yahoo.com.

 

 

Redactat – Stefu Claudia , consilier

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ROMANIA

JUDETUL HUNEDOARA

COMUNA ZAM

CONSILIUL LOCAL ZAM

COMPARTIMENTUL URBANISM

Nr.1035/10.11.2015

RAPORT DE SPECIALITATE

 

Prezentul raport de specialitate s-a intocmit  in conformitate cu prevederile

Legii nr.215/2001,cu modificarile si completarile ulterioare si ale Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului,cu completarile si modificarile ulterioare.

            Amplasamentul care face obiectul documentatiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal « Spatii de depozitare si  prelucrare a lemnului,spatiu de birouri,platforme betonate,

drumuri de incinta »respectiv Regulament local de urbanism aferent este situat in extravilanul localitatii Pojoga,comuna Zam,inscris in Cartea Funciara nr.60115,respectiv nr.6012,, beneficiar FBR FOREST S.A. ,cu sediul in judetul Timis,municipiul Timisoara,strada Coriolan Brediceanu,nr.10,cladirea A,mezanin,zona nr.2 ;

            Prin Certificatul de Urbanism nr.8/29.01.2014,emis de Consiliul Judetean Hunedoara ,in conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului,cu completarile si modificarile ulterioare, a stabilit necesitatea elaborarii si aprobarii unui plan urbanistic zonal.

            Avand in vedere :

 •  Aviz de oportunitate nr.17/11.06.2014 pentru intocmirea documentatiei PUZ emis de  catre Arhitectul Sef al Consiliului Judetean Hunedoara;
 •  Proces-verbal de receptie  – Plan de situatie nr.14311/25.08.2014, catre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Hunedoara;
 •  Aviz de Gospodarire a Apelor nr.361/09.12.2014 – Administratia Bazinala Mures;
 •  Aviz nr.11265/05.12.2014 - U.A.T. Judetul Hunedoara - Directia Tehnica si Investitii
 •  Aviz de principiu nr.96523/07.10.2014-Inspectoratul General al Politiei Romane
 •  Aviz amplasament favorabil RENEL , nr.136439902/16.07.2014;
 •  Aviz nr.1885/04.12.2014 - Ministerul Culturii – Directia Judeteana pentru Cultura Hunedoara ;
 •  Aviz nr. 50/03.07.2014Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale – Agentia Nationala de Imbunatatiri Funciare – Filiala Hunedoara ;
 •  Decizie finala nr.1/07.01.2015 - Agentia de  Protectia Mediului Hunedoara  
 •  Ministerul Afacerilor Interne – Departamentul pentru Situatii de Urgenta – Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta nr.231/15/SU-hd din 25.08.2015;
 •  Raportul de informare si consultare a populatiei nr.___/05.12.015 pentru documentatia PUZ  « Spatii de depozitare si  prelucrare a lemnului,spatiu de birouri,platforme      betonate, drumuri de incinta »respectiv Regulame  local de urbanism, document elaborat in conformitate cu Ordinul nr.2701 / 2010 privind aprobarea Metodologiei de informare si consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea  planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism si HCL nr.5/2012 privind aprobarea Regulamentului local de implicare  a publicului in elaborarea si revizuirea  planurilor de urbanism aflate in competenta de aprobare a Consiliului Local Zam;
 •  Aviz Arhitect Sef al judetului Hunedoara nr.30/14.10.2015;
 •  Cererea nr.1035/10.11.2015 a beneficiarului FBR FOREST S.A catre Consiliul Local Zam .

 

Proiectul de hotarare privind aprobarea Planul Urbanistic Zonal,impreuna cu

documentatia  prezentata spre aprobare , avizele obtinute , Raportul de specialitate al compartimentului urbanism si amenjarea teritoriului , Raportul consultarii Publicului si Expunerea de motive a primarului comunei Zam se supune dezbaterii Consiliului Local Zam.

 

 

CONSILIER URBANISM,

STEFU CLAUDIA

           

----------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 

ROMANIA

JUDETUL HUNEDOARA

COMUNA ZAM

P R I M A R

Nr.1035/10.11.2015

 

EXPUNERE DE MOTIVE

 

            Prezenta Expunere de motive s-a redactat in conformitate cu prevederile Legii nr.215/2001,cu modificarile si completarile ulterioare si ale Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului,cu completarile si modificarile ulterioare.

            Avand in vedere Raportul de specialitate,Raportul consultarii publicului ,in conformitate cu art.8,alin (1) din H.C.L.Zam, nr.5/2012 prin care structura cu atributii este formata din Primar si consilierul pe probleme de urbanism si amenajarea teritoriului;

            Consiliul local , prin art.36,alin.(2) din Legea nr.215/2001 , a administratie publice locale , cu modificarile si completarile ulterioare,exercita atributii in domeniul dezvoltarii economoco-sociale  si de mediu a comunei ,in administrarea domeniului public si privat.

            Conform prevederilor art.47 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului ,cu modificarile si completarile ulterioare,planul urbanistic zonal este instrumentul de planificare urbana ,de reglementare specifica prin care se coordoneaza dezvoltarea urbanistica integrata a unei zone  localitati,caracterizate printr-un grad ridicat de  complexitate sau printr-o dinamica urbana accentuata.

Planul Urbanistic Zonal supus aprobarii reglementeaza regimul de construire a zonei,functiunea zonei,coeficientul de utilizre a terenului(CUT),procentul de ocupare a terenului (POT) ,retragerile cladirilor fata de aliniament si distantele fata de limitele laterale si posterioare a parcelei,caracteristicile arhitecturale ale cladirilor.

            Necesitatea si oportunitatea investitiei« Spatii de depozitare si  prelucrare a lemnului,spatiu de birouri,platforme betonate,drumuri de incinta « este necesara pentru revigorarea zonei,locurile de munca create fiind necesare locuitorilor comunei.

           

            In scopul de mai sus , prezentam spre dezbatere alaturat proiectul de hotarare.

 

PRIMAR,

NISTOR SORIN IONEL

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ROMANIA

JUDETUL HUNEDOARA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ZAM

Zam,nr.149,cod postal 337550,Tel./Fax.0254280638/0254280642,e-mail primaria_zam@yahoo.com

 

PROIECT DE HOTARÂRE NR.45/2015

 

privind aprobarea Planul urbanistic Zonal« Spatii de depozitare si  prelucrare a lemnului,spatiu de birouri,platforme betonate,

drumuri de incinta » respectiv Regulament local de urbanism aferent

 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ZAM,JUDETUL HUNEDOARA

 

Avand in vedere :

- Expunerea de motive nr.1035/10.11.2015,a primarului comunei Zam,dl.Nistor Sorin Ionel,prin care propune aprobarea documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic Zonal :« Spatii de depozitare si  prelucrare a lemnului,spatiu de birouri,platforme betonate ,drumuri de incinta » respectiv Regulament local de urbanism aferent,, comuna Zam,satul Pojoga ;

Raportul de specialitate al compartimentului de urbanism si amenajarea teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Zam;

- Raportul informarii si consultarii publicului, nr.1141/07.12.2015 ;

- Adresa nr.1035/10.11.2015 – prin care S.C. Rheinbruke S.R.L. Arhitecture solicita aprobarea

documentatiei urbanistice faza Plan Urbanistic Zonal pentru lucrarea « Spatii de depozitare si 

prelucrare a lemnului,spatiu de birouri,platforme betonate ,drumuri de incinta »respectiv Regulament local de urbanism aferent,,  beneficiar FBR FOREST S.A. ,cu sediul in judetul Timis,municipiul Timisoara,strada Coriolan Brediceanu,nr.10,cladirea A,mezanin,zona nr.2 ,

pentru amplasamentul situat in comuna Zam,satul Pojoga ;

In temeiul art.36,alin.(2),lit. « c » , precum si art.45,alin.(2) ,lit. »e » din Legea administratiei publice locale nr.215/2001,republicata ,cu modificarile si completarile ulterioare ,

 

H O T A R A S T E :

 

Art.1– Aproba Raportul informarii si consultarii publicului nr.1141/07.12.2015 pentru

documentatia PUZ  « Spatii de depozitare si  prelucrare a lemnului,spatiu de birouri,platforme      betonate, drumuri de incinta »respectiv Regulament  local de urbanism.

           

Art.2  - Aproba documentatia faza Plan Urbanistic Zonal pentru lucrarea « Spatii de depozitare si  prelucrare a lemnului,spatiu de birouri,platforme betonate ,drumuri de incinta » respectiv Regulament local de urbanism aferent,,  beneficiar FBR FOREST S.A. ,cu sediul in judetul Timis,municipiul Timisoara,strada Coriolan Brediceanu,nr.10,cladirea A,mezanin,zona nr.2 , pentru amplasamentul situat in comuna Zam,satul Pojoga ;

           

Art.3– Detaliile Planului Urbanistic Zonal se vor integra in Planul Urbanistic General al comunei Zam ,aprobat prin H.C.L. nr.23/2001,respectiv Hotararea nr.10/2013  a Consiliului local Zam privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate a P.U.G. si R.L.U.Zam;

 

            Art.4– Documentatia Plan Urbanistic Zonal se va aproba in concordanta cu prevederile Avizului Arhitectului-Sef al judetului Hunedoara nr.30/14.10.2015,precum si a Legii nr.50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor ,republicata,cu modificarile si completarile ulterioare;

            Art.5 – Prezenta hotarare poate fi atacata potrivit prevederilor Legii contenciosului administrative nr.544/2004,cu modificarile si completarile ulterioare;

            Art.6 – Prezenta hotarare se comunica :

-          Institutiei Prefectului-Judetul Hunedoara;

-          Consiliului Judetean Hunedoara – Arhitect Sef;

-          Beneficiarului

 

 

Zam,10.11.2015

 

            PRIMAR,                                                                   VIZAT SPRE LEGALITATE,

   Nistor Sorin Ionel                                                                            SECRETAR,

 

                                                                                                Dura Dorin Septimius